top of page

中風家庭實用手冊

Booklet.jpg

留院篇

    前言 下載

    第一節: 中風簡介 下載

    第二節: 中風後的檢查及治療 下載

    第三節: 出院計劃 下載

出院後適應篇

    第一節: 家庭重整 下載

    第二節: 康復全方位 下載

    第三節: 給家人的錦囊 下載

融入社區篇

    第一節: 預防再中風 下載

    第二節: 社區資源 下載

    協辦機構分享 下載

    參考資料及鳴謝 下載

表格下載

    每週照顧計劃表 下載

    身體功能監察 下載

    醫療跟進 下載

自學影片
證書課程
實用手冊
留院篇
出院後適應篇
融入社區篇
表格下載
Anchor 1
Anchor 2
Anchor 3
Anchor 4

© 風起航 2024

bottom of page